Return to database selection page   Return to TallyVotes.org home page   Link to this page   Help

Vote Descriptions


Display format

Click column headers to sort

Num Name PrecinctPct CurrentCur CandidateCand Attendance Vote 174Vote 175Vote 176
1Nelson Acosta8YTM-342 of 55 (76.4%)YESYESNO
2Maurianne Adams10Y46 of 55 (83.6%)YESYESNO
3Ira S. Addes2YTM-334 of 34 (100.0%)NOYESYES
4Nolan Anaya2YTM-349 of 55 (89.1%)NOYESYES
5Katherine G AppyEX-SCYTM-333 of 66 (50.0%)NONOYES
6Yusef Awad1Y2 of 25 (8.0%)YESNO
7Cathy L. Axelson-Berry6YLT-314 of 14 (100.0%)NOABSTNO
8Denise Renee Barberet9Y141 of 171 (82.5%)YESYESNO
9Eric D. Beal2YTM-116 of 36 (44.4%)NONOYES
10Carolyn S. Bentley10Y40 of 53 (75.5%)YESNONO
11Richard N. Bentley10Y143 of 187 (76.5%)YESNO
12Barbara E. Berlin9Y80 of 100 (80.0%)YESNO
13Clare E. Bertrand8Y118 of 129 (91.5%)NONOYES
14Shavahn M. Best9YTM-333 of 34 (97.1%)NONONO
15Robert C. Biagi2YTM-3125 of 146 (85.6%)NOYESYES
16Michael Birtwistle2YTM-331 of 34 (91.2%)NONOYES
17Patricia G. Blauner4Y138 of 146 (94.5%)NONOYES
18Jeffrey D. Blaustein6Y149 of 187 (79.7%)YESYESYES
19Marilyn Hecht Blaustein6Y159 of 187 (85.0%)NONOYES
20Peter Roland Blier4Y115 of 146 (78.8%)NONOYES
21Steven L. Bloom10YTM-334 of 55 (61.8%)YESYESYES
22Paul BockelmanEX-TMY5 of 5 (100.0%)YES
23James M. Boice8YTM-333 of 34 (97.1%)NOYESYES
24Tracylee Saraia Grace Boutilier6YTM-336 of 46 (78.3%)YESNO
25Stephen R. Braun10YTM-380 of 113 (70.8%)NOYESNO
26Alisa V. BrewerEX-SBY182 of 187 (97.3%)ABSTABSTYES
27James A. Brissette6Y126 of 129 (97.7%)ABSTYESNO
28Claudia Brown9Y24 of 24 (100.0%)YESNO
29Nancy M. Buffone6Y49 of 66 (74.2%)NONOYES
30Joan L. Burgess9Y53 of 56 (94.6%)NOYESNO
31Michael A. Burkart6YARA-5, TM-338 of 62 (61.3%)YESYESNO
32Rita K. Burke2Y56 of 73 (76.7%)YESYESNO
33Sean J. Burke2Y59 of 73 (80.8%)YESYESNO
34Richard D. W. Cairn6Y23 of 34 (67.6%)YESYESYES
35Felicity P. Callahan9YTM-3151 of 187 (80.7%)YESYESNO
36Isabelle M. Callahan7YTM-3174 of 187 (93.0%)YES
37Matthew H. Charity2Y24 of 24 (100.0%)NOYESYES
38Albert Chevan7Y157 of 176 (89.2%)NONOYES
39Janet W. Chevan7Y167 of 187 (89.3%)NONONO
40Patricia K. Church5Y181 of 187 (96.8%)YESYESNO
41Andrew M. Churchill3Y161 of 187 (86.1%)NONOYES
42Jacqueline C. Churchill3Y65 of 66 (98.5%)NONOYES
43David I. Clooney3Y30 of 44 (68.2%)NOYESYES
44Ethan D. Clotfelter3Y25 of 34 (73.5%)YESYESYES
45Bruce A. Coldham3Y13 of 14 (92.9%)NOYESYES
46Kevin P. Collins5YTM-224 of 24 (100.0%)YESYESYES
47Gertrude W. Como7YTM-343 of 55 (78.2%)YESYESYES
48James W. Como7Y43 of 55 (78.2%)YESYESYES
49John W. Coull2YOSW-176 of 96 (79.2%)YESYESYES
50Toni B. Cunningham3Y4 of 5 (80.0%)YESYESNO
51Thaddeus E. Dabrowski7Y148 of 187 (79.1%)YESYESNO
52Benjamin Davidovitch3Y4 of 5 (80.0%)YESYESNO
53Nancy Fletcher Davies5Y13 of 14 (92.9%)NOYESNO
54Rebekah R. Demling7Y62 of 84 (73.8%)NONOYES
55Michael Robert Dietrich5Y20 of 36 (55.6%)YESYESYES
56Jonathan A. Dirusso3Y4 of 5 (80.0%)NOYESNO
57Paola Distefano1YTM-338 of 58 (65.5%)NONONO
58Viraphanh Douangmany CageEX-SCY25 of 49 (51.0%)NONONO
59Irene Dujovne3YTM-313 of 14 (92.9%)YESYESNO
60Peter J. Everett2Y13 of 14 (92.9%)NONOYES
61Barry H. Federman5Y74 of 96 (77.1%)YESYESYES
62Barbara C. Ford2Y170 of 187 (90.9%)NOABSTYES
63Jon P. Foster2Y24 of 24 (100.0%)ABSTABSTYES
64Gordon A. Freed6Y154 of 187 (82.4%)YESYESYES
65Lenore Debbi Friedlander10Y22 of 24 (91.7%)YESYESNO
66Margaret E. Gage1YTM-3110 of 177 (62.1%)NOYES
67Frank M. Gatti8YTM-3148 of 170 (87.1%)NONONO
68Stephen A. George4YTM-328 of 34 (82.4%)NONOYES
69Katherine Gilbert-Espada6Y39 of 46 (84.8%)YESYESNO
70Michael A. Giles4YTM-379 of 135 (58.5%)YESYES
71Nancy Kate Gittleman1Y1 of 14 (7.1%)NOYES
72Nancy M. Gordon10YTM-3169 of 187 (90.4%)NONONO
73Philip W. Gosselin1YTM-341 of 55 (74.5%)YESNO
74Carol Gray7YTM-3103 of 129 (79.8%)NOYESNO
75Hilda B. Greenbaum1Y173 of 187 (92.5%)YESYES
76Louis S. Greenbaum1Y168 of 187 (89.8%)YESYES
77Michael L. Greenebaum6Y123 of 134 (91.8%)NONOYES
78Hwei-Ling Greeney10Y145 of 159 (91.2%)NONOABST
79Robert E. Greeney10YSB-3, SC-239 of 46 (84.8%)NONOYES
80Jerry G Guidera, Jr.9Y35 of 46 (76.1%)YESYESYES
81Emilie Gail Hamilton9Y23 of 24 (95.8%)NOYESYES
82Louise R. Hammann7Y132 of 146 (90.4%)YESYESNO
83Mandi Jo Hanneke5YTM-345 of 55 (81.8%)YESYESYES
84Jolene K. Hart1Y62 of 103 (60.2%)YESYESYES
85Aaron A. Hayden8Y96 of 96 (100.0%)NOYESYES
86Phoebe F. HazzardEX-SCY7 of 24 (29.2%)NONOYES
87Ruth V. Hazzard3Y73 of 103 (70.9%)NONOYES
88Jordan M. Helzer3Y3 of 24 (12.5%)NONOYES
89Philip Hart Helzer3Y17 of 49 (34.7%)NOYESABST
90Nancy E. Higgins9Y25 of 25 (100.0%)NONONO
91Christopher J. Hoffmann7YLT-3, TM-3126 of 135 (93.3%)ABSTYESYES
92Patricia G. Holland1Y157 of 187 (84.0%)YESNO
93Richard Blake Hood4Y53 of 84 (63.1%)NOYESYES
94Adam T W Hoole3Y3 of 5 (60.0%)YESYESNO
95John S. Ingram3Y57 of 114 (50.0%)YESYESNO
96Marla A. Jamate7YTM-311 of 14 (78.6%)YESYESNO
97Thomas V. Jamate7YTM-19 of 14 (64.3%)YESYESNO
98Stephen W. Jefferson6Y19 of 24 (79.2%)YESYESYES
99Abigail M. Jensen4Y75 of 104 (72.1%)YESYESABST
100Carol M. Johnson4Y124 of 187 (66.3%)YESYES
101Paul H. Kaplan6Y53 of 84 (63.1%)NONOYES
102Rolf O. Karlstrom10Y41 of 55 (74.5%)YESYESNO
103Arthur S. Keene7Y40 of 112 (35.7%)NOABSTNO
104Larry J. Kelley5Y96 of 102 (94.1%)YESYESNO
105Stephen J. King1YTM-365 of 81 (80.2%)NONOYES
106Lisa Kleinholz6YTM-368 of 170 (40.0%)NONOYES
107Christine A. Kline10YTM-384 of 146 (57.5%)NONONO
108Maria Theresa Kopicki8Y14 of 14 (100.0%)YESYESNO
109Mark Kosarick9Y42 of 46 (91.3%)YESYESNO
110Christopher Kostas6YTM-310 of 14 (71.4%)NOYESABST
111Constance E. KrugerEX-SBYSB-3117 of 135 (86.7%)NOABSTYES
112Bernard R. Kubiak8YTM-332 of 34 (94.1%)YESYESYES
113Robert B. Kusner3YTM-3117 of 187 (62.6%)YESNO
114Niels P. Lacour9Y62 of 84 (73.8%)YESYESYES
115Sarah C. Lacour9Y41 of 55 (74.5%)YESYESYES
116Elizabeth Anne Larson8Y11 of 14 (78.6%)NONOYES
117Mary Jane Laus1Y111 of 129 (86.0%)NOYES
118Mathew E. Lebowitz9Y38 of 55 (69.1%)NOYESYES
119Jeffrey C. Lee7Y90 of 113 (79.6%)YESABSTNO
120Karen Marie Lennon7Y63 of 89 (70.8%)NOYESNO
121Adrienne Levine2Y66 of 86 (76.7%)YESYESYES
122Barbara M. Levine2Y75 of 96 (78.1%)YES
123Joan Ross Logan6YTM-3166 of 187 (88.8%)YESYESNO
124Gabor Z. Lukacs10YTM-332 of 34 (94.1%)YESYESNO
125Bonnie MacCracken6Y38 of 46 (82.6%)YESYESNO
126Edith Nye MacMullen2YTM-3133 of 146 (91.1%)NONOYES
127Roger A. Magnus7YTM-13 of 5 (60.0%)YESYESNO
128Jacqueline Maidana5Y32 of 34 (94.1%)NOYESNO
129Lewis C. Mainzer10Y165 of 187 (88.2%)NOYESYES
130Leo C. Maley, III5Y96 of 110 (87.3%)NONOYES
131Julia C. Marcus8YTM-324 of 34 (70.6%)NOYESYES
132Deborah I. Margolin3Y5 of 5 (100.0%)YESYESNO
133Hind R. Mari5Y50 of 55 (90.9%)ABSTYESNO
134Shirley S. Markham8Y22 of 24 (91.7%)YESYESYES
135Michael Joseph Mascis5Y80 of 103 (77.7%)NOYESYES
136Janet Louise McGowan8Y49 of 55 (89.1%)ABSTYESNO
137Jenifer E. McKenna8Y138 of 160 (86.2%)NOABSTYES
138Andrew T. Melnechuk6Y75 of 95 (78.9%)YESYESNO
139John J. Michaels10Y104 of 146 (71.2%)NONONO
140Amy Helaine Mittelman5Y45 of 55 (81.8%)YESYESNO
141Victoria Morales6Y39 of 120 (32.5%)YESYESNO
142Kay J. MoranEX-FCYTM-2117 of 146 (80.1%)NOYESYES
143Joanna Morse8Y14 of 14 (100.0%)YESYESNO
144Richard B. Morse7YTM-388 of 99 (88.9%)ABSTYESYES
145Renee D. Moss6Y39 of 74 (52.7%)NONOYES
146Sandra C. Mullin2Y79 of 87 (90.8%)YESYESYES
147William J. Mullin2YTM-352 of 55 (94.5%)NOYESYES
148David D. Mullins8Y104 of 113 (92.0%)YESYESYES
149Caroline Murray4YTM-319 of 34 (55.9%)NOYESNO
150Eric T. NakajimaEX-SCYSC-225 of 61 (41.0%)NONOYES
151Timothy A. Neale4Y76 of 96 (79.2%)NOYESYES
152Sigurd Nilsen8Y33 of 46 (71.7%)NOYESNO
153Vincent J. O'Connor1Y178 of 187 (95.2%)YESYESNO
154Jonathan P. O'Keeffe9YTM-392 of 96 (95.8%)YESYESYES
155James Burgess Oldham5Y164 of 187 (87.7%)ABSTYESNO
156Anastasia E. OrdonezEX-SCY7 of 14 (50.0%)NONOYES
157Nancy H. Pagano5Y88 of 96 (91.7%)YESYESYES
158Theodore E. Parker8YTM-35 of 5 (100.0%)YESYES
159Tambetsu Moran Parks6Y40 of 42 (95.2%)YESYESYES
160Ana Maria Paul3Y24 of 34 (70.6%)NONOYES
161Rudy B. Perkins2Y14 of 14 (100.0%)ABSTYESNO
162James Perot1Y53 of 55 (96.4%)YESYESNO
163Melissa H. Perot1YTM-363 of 66 (95.5%)YESYESNO
164James W. PistrangEX-MOYMod-1183 of 187 (97.9%)ABSTABSTABST
165Catharine C. Porter3Y115 of 187 (61.5%)YESYESYES
166Alan W. Powell4Y170 of 170 (100.0%)YESYESNO
167Lawrence Quigley, III1YTM-319 of 24 (79.2%)YESYESABST
168Laura M. Quilter9Y13 of 14 (92.9%)YESYESNO
169Maureen A. Raab9Y11 of 14 (78.6%)NOYES
170Janice D. Ratner8YTM-354 of 55 (98.2%)NOYESYES
171Luke R Remage-Healey2YTM-31 of 1 (100.0%)NONOYES
172Cynthia H. Rhodes7YTM-35 of 5 (100.0%)YESYESNO
173Christopher E. Riddle2Y131 of 157 (83.4%)NOYES
174Margaret R. Roberts9Y174 of 187 (93.0%)NONOYES
175Pamela S. Rooney9YTM-391 of 113 (80.5%)YESYESYES
176Alan Root5Y87 of 88 (98.9%)YESYESNO
177Megan D. Rosa2YTM-376 of 84 (90.5%)NONOYES
178Richard T. Roznoy9Y45 of 54 (83.3%)YESYESNO
179Julia Y. Rueschemeyer9YTM-397 of 129 (75.2%)YESYESNO
180George E. Ryan4Y72 of 113 (63.7%)ABSTYESYES
181Austin D. SaratEX-LCY3 of 55 (5.5%)YESYES
182Mary E. Sayer3Y12 of 14 (85.7%)NOYESYES
183Stephen D. Schreiber9YTM-363 of 66 (95.5%)YESYESYES
184Jean A. Schwartz2YTM-235 of 55 (63.6%)YESYESYES
185Marcie Sclove2Y58 of 84 (69.0%)NONOYES
186Anurag Sharma3Y93 of 103 (90.3%)NONOYES
187Tong Shen5YTM-384 of 187 (44.9%)YESYES
188Judy L. Simpson10Y162 of 176 (92.0%)YESYESNO
189Douglas Wesley SlaughterEX-SBY154 of 159 (96.9%)ABSTYESYES
190Ruth B. Smith6Y22 of 24 (91.7%)NOYESNO
191Michele Ann Spirko8Y11 of 14 (78.6%)NONOYES
192Patricia Alyce Stacey10Y14 of 46 (30.4%)YESYESNO
193Diana B. Stein9Y123 of 139 (88.5%)NONONO
194Andrew J. SteinbergEX-SBYSB-3154 of 187 (82.4%)NOYESYES
195James Steinberg1YTM-313 of 14 (92.9%)NOYESYES
196Mary Streeter8Y170 of 170 (100.0%)YESNO
197Alice C. Swift7YTM-3108 of 124 (87.1%)NONOYES
198Gary Michael Tartakov9Y30 of 34 (88.2%)NONOYES
199Jennifer Lynn Taub10Y29 of 46 (63.0%)YESYESYES
200Claude R. Tellier3Y9 of 14 (64.3%)YESYES
201Joan M. Temkin8Y48 of 55 (87.3%)YESYESYES
202Adrienne M. Terrizzi7Y163 of 176 (92.6%)NOYESNO
203Kenton F. Tharp1Y146 of 187 (78.1%)NONOABST
204Marylou TheilmanEX-FCY61 of 66 (92.4%)ABSTABSTABST
205Baer Tierkel4Y125 of 146 (85.6%)NOYESYES
206Deborah Jean Timberlake1Y51 of 84 (60.7%)NONOYES
207Faythe E. Turner6Y117 of 187 (62.6%)YES
208James R. Turner10YTM-353 of 55 (96.4%)YESYESNO
209Merrylees Turner1Y132 of 175 (75.4%)YESYESNO
210Nicola Usher1Y13 of 14 (92.9%)NONOYES
211Hendrik F. Vandenberg4Y14 of 14 (100.0%)YESYESNO
212Lydia J. Vernon-Jones5Y22 of 24 (91.7%)NOYESNO
213Russell W. Vernon-Jones5YTM-330 of 34 (88.2%)YESYESNO
214Eve Vogel3YTM-34 of 5 (80.0%)YESYESNO
215James J. WaldEX-SBY92 of 96 (95.8%)NONOYES
216Jane H. Wald1Y70 of 84 (83.3%)NOYESYES
217Gerald S. Weiss8Y160 of 170 (94.1%)YESNOYES
218Jonathan T. Welch3Y7 of 16 (43.8%)YESYESYES
219Mary L. Wentworth5YTM-2126 of 136 (92.6%)YESYESNO
220Priscilla A. White10Y40 of 46 (87.0%)NOYESNO
221L. Paige Wilder10YHA-5, TM-343 of 56 (76.8%)YESYESNO
222Elizabeth Windrover10Y36 of 46 (78.3%)YESYESNO
223Robert M. Winston9Y11 of 24 (45.8%)NOYESYES
224Walter J. Wolnik5Y146 of 159 (91.8%)ABSTYESYES
225Tracy M. Zafian4Y11 of 14 (78.6%)NONOABST
226Donna M. Zucker4Y58 of 88 (65.9%)YESYESYES

Return to database selection page   Return to TallyVotes.org home page   Link to this page   Help